Regulamin zwrotów i reklamacji towarów zakupionych w sklepie internetowym - hrsfeed-sklep.pl

Prawo do odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów odesłania towaru).

2.     Bieg 14-dniowego terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (kurier).

3.     Klient może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Klienta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego pisemnego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

4.     W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: bok@hrsfeed-sklep.pl W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:

Blattin Polska Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko

Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.     Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi poprzez wiadomość e-mail (podany przy zawieraniu Umowy sprzedaży) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.     W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.     Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Klienta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.     Jeżeli Klient wybiera inny sposób dostarczenia Towarów, niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.     Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany towar lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres:

Blattin Polska Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko

11. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów. chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. W przypadku rezygnacji bądź niezadowolenia z otrzymanego towaru gwarantujemy zwrot poniesionych kosztów. Zwracany produkt nie powinien jednak wskazywać uszkodzenia lub zużycia.

14. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do:

a)    w której przedmiotem świadczenia jest towar, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub sprowadzony na jego zindywidualizowane potrzeby;

b)    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)     w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

hrsfeed-sklep.pl

Blattin Polska Sp. z o.o.
Siedlec, ul. Poznowicka 1
47-180 Izbicko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik n1

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

NUMER ZAMÓWIENIA: ......................... DATA ZAMÓWIENIA: ..................................

 

NUMER FAKTURY/PARAGONU:  ................................................................................

 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………..................................................................................

 

ADRES: ........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

TELEFON: ........................................... EMAIL: ............................................................

 

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

 

nazwa Banku: ..........................................................................................................

Numer rachunku

 

 

Numer rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nieobowiązkowe

 

Uwagi Klienta: ....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

 

....................................................................................

                               (czytelny podpis Klienta